Home

Setso le meetlo ya Basotho

Meetlo , Ditlhwaelo le Ngaka tsa setso. Hare buweng Basotho, Midrand, Gauteng. 1,908 likes · 14 talking about this. Hare buleng dipelo re bue tse etsahalang ka meetlo le ngaka tsa setso Mosotho ke ngwana Rantsho ya buang puo ya Sesotho, mme a dumela ho mekgwa le meetlo ya Basotho. Na Rantsho yena ke mang? Rantsho ke bana ba thari e ntsho, ba lebala le sootho, mme bao e leng MaAforika ka tswalo. Ditjhaba tsohle tsa Rantsho di na le nalane ya hore na di etswa kae, le ha kwana Rantsho e le ntata ditjhaba tsohle tse sootho ka mmala Ke bua ka lefika leo re kgephohileng ho lona. Leo re tshwanelang ho le hopola le ho le tseba, puo ya Sesotho. Moetlo o moholo ke puo mme ke tshepa ho tlisa boikhantsho le tlotla puong ena ya rona ya Sesotho. Pula Nala Khotso! (Rain Plenty Rain). Ke lepetjo la rona he leo

Meetlo , Ditlhwaelo le Ngaka tsa setso

April 16th, 2018 - Setso Le Meetlo Ya Basotho 1 5 Dipapadi Di Bohlokwa Ho Kgatholla Mmele Le Ho Phomotsa Kelello DITEMA TSA KGOKAHANO TSEO HO KA TADINGWANG HO ITSENG HO''DIPAPADI TSA SESOTHO THOLWANA YA PATLISISO DIPAPADING TSA MARCH 27TH, 2018. Mekhoa Le Meetlo Ea Basotho, Cape Town. 207 likes. Community. Diphoqo ke bao ba nkang ditaba bathong,Ba ka qalella ho nka leeto,Ho ya ikutlwela ditaba tse qabolang,Tse qoquwang ke ngwetsi tse ntjha tsa Maqwabeng,Di dutse mesikong ya matlu,Di nwa motoho o diqaqa wa mabele,Ba tshehela hodimo e ka ba longwe ke mokgodutswane,Ho bona qetello ya. Mo Batswaneng Setso le Ngwao di botlhokwa thata. Melao ya Setswana ga e kwalwe fa fatshe go buisiwa ke mongwe le mongwe, ebile ga e tsamaisane le bogolo jwa dingwaga tsa motho. Se se raya gore fa o sa nyala kgotsa o sa nyalwa ga o kitla o itse molao wa lenyalo, le fa le ka tshwaraganngwa fela ke magiseterata la se ka la laiwa ke bagolo, ga lo. Lifestyle Accessories. Medical Equipment. MEKGWA LE MAELE A BASOTHO. SEKESE A. ISBN: 9780000132857. Temporary Out of Stock - Estimated delivery within 15 days. Out of Stock. Add to Wishlist. Add to Quote Bakeng laho thola ditshebeletso. Domba ya methokgo ya setso traditional healers forum. house No: 977 Seoding villagePampierstad 8566. gaontebalemone@gmail.com. TAOLA RAMAISA .1339A WHITY CITY JABAVU 0670476330).0603548150

Nalane ka Fezekile Futhw

 1. Ditshehlo Tse Tharo. Basotho ba batle! A ke re buwe ka taba ekgolo eleng sehloho sa dingolwa tsena maqepheng ana a phepa ya Badimo. Haeba ole motho ya nyatsang Badimo kapa ya sa kgolweng hobona, oseke wa senya nako ka hoiqobella ka seo osasejeng. Tsamaela hole le maqephe ana, hobane ditaba tsa teng dikgolo
 2. Setso le Ngwao tsa Setswana. Mo Batswaneng Setso le Ngwao di botlhokwa thata. Melao ya Setswana ga e kwalwe fa fatshe go buisiwa ke mongwe le mongwe, ebile ga e tsamaisane le bogolo jwa dingwaga tsa motho. Se se raya gore fa o sa nyala kgotsa o sa nyalwa ga o kitla o itse molao wa lenyalo, le fa le ka tshwaraganngwa fela ke magiseterata la se.
 3. Meetlo Ya Basotho Sesotho dictionary Bukantswe April 20th, 2019 - maballo roof n mabapi le with reference to mabele 6 sorghum mabitleng s 6 cemetery madi s 6 blood madi a tshwaeditsweng infected blood Thobela BaKone Mokone a ntšhi di Kgolo April 18th, 2019 - Welcome to Wordpress com Now about the above mentioned name and where it come
 4. Basotho re hapetsoe naha, ra hapeloa lihloliloeng, ra furalatsoa mekhoa le meetlo. Ra furalatsoa tumelo. Puo ke e 'ngoe ea litšia tsa bochaba. Hona mona ngoana oa Mosotho ha a tšoaela o ikutloa a sa tlo hlaka hantle ha a ka tšoaela ka leleme la letsoele. Ke bokhoba ba bokolone bo thopothelitsoeng likelellong tsa rona. Reply Delet
 5. Setjhaba se se nang moetlo se ya shwa! Ena ke nnete e tswileng matsoho, mme ana ke mantswe a builweng ke baholo ba rona ba Basotho. Moetlo ke tshiya ya bophelo hobane bophelo bo itshetlehile ho moetlo. Setjhaba o se lekola ka moetlo wa sona hore na ke setjhaba sa mofuta mang. Ke ka moetlo moo re betlang bana ho ba baetapele le batswadi ba kamoso
 6. Filieo ena e bua ka meriana e sebelisoang ke banna le bahlankana ba Basotho. Meriana ena ha e sebelisoe ke basali ,banana le bana. Ke meriana e fumanoang ti..
 7. g-out ceremony, female Basotho initiates wear traditional beading and smear themselves with red clay. Basotho Girls between 15 and 20 were also initiated; the process was less gruelling than the boys', but its purpose was the same: to perform a ceremony that would bring adolescent girls into the adult world

April 28th, 2018 - Difuperweng tsa pampiri ena di se ya hananang le hore bokresete bo fedisitse meetlo ya Basotho di Mohlahlobuwa a ka hlahisa mefuta ya dipapadi tse seng' 'On Sesotho Lithothokiso Praise Poems May 5th, 2018 - Lithothokiso Praise Poems Katiba ea Puo King Moshoeshoe I the founde Le bona botjhaba le meetlo ya bona jwaleka setjhaba se ikgethang bo susumeditswe ke ditjhaba tse ding tsa lefatshe, bokoloniale le sejwale-jwale. Leha ho le jwalo Basotho ba motlotlo ka hore ke setjhaba sa Morena e Moholo Moshoeshoe wa Pele, mme ba motlotlo ka hore ba kgonne ho sireletsa le ho phetha mekgwa le botjhaba ba bona ka mokgwa o. 1. Ho hlahloba tshebediso ya puo jwaloka mokgwa wa ho bua ho ya ka tse ananelwang ke setjhaba le setso. Sena se tla etsa hore baithuti ba kgone ho: 1.1. Ho bopa le ho tiiseletsa boitsebo bo tsamaelanang le nalane ya tsa setso. 1.2. Ho hodisa puo tsa bona le ho di sebedisa tikolohong tse fapaneng. 1.3. Ho manolla tlhahiso leseding ka mokgwa o. Matseno mo merutatlhangweng 3 Botaki jwa molomo bo nnile teng go tloga fa e sa le motho a bopiwa, mo nakong ya bogologolo fa borraronamogolo ba ne ba tlhagisa maitemogolo a bona a mannete kgotsa a ba neng ba ikaakanyetsa ona. Botaki jwa molomo kgotsa ditlhangwa tsa setso di bua ka dikgannyana/ditori, maboko, dithamalakwane, diane, dikuruetso, dipina le maele

Meetlo Ya Sesotho- A Cultural Dialogue (Southern Sotho

SELELEKELA Hase batho ba bangata ba thabelang ho bala dingolwa tsa Sesotho haholo mehleng ena ya ha jwale.Batho ba thabela ho bala,ho ngola le ho bua ka maleme a mang ao eseng a bona mme sena sena le kgahlamelo e mpe tshebedisong ya mantswe, dipolelo le dipolelwana tsa Sesotho ho kenyeleditse maele,maelana le ditshia tsa puo. Ke dumela hore rele Basotho re lokela ho sebetsa ka thata hore puo. la Toka le Ntshetsopele ya Molao wa motheo, mme o ne o reretswe ho fana ka moralo wa molao esita le kananelo ya makgotla a setso esita le molao wa setso ho ikamahanya le Molao wa motheo. • Tshebetso ya ho ngola Molawana wa Makgotla a Setso a Dinyewe (TCB) e ile ya itlhahisa ka ho se ikopanye le batho ba hlileng ba amehang ditjhabeng tse amehang Ke boetse ke dumela hore keteko ena ke ya bohlokwahadi kaha ke motheo wa ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa Basotho le ma-Afrika e leng ho sireletsa setso, botjhaba le puo ya rona jwaloka setjhaba sa Rantsho. Motsamaisi wa mosebetsi, ke boikarabelo ba mang kapa mang ho netefatsa hore setso le botjhaba ba rona ha e be le feela la mafeela lenyalo,basotho,bochaba,morits'oana,mohope oa metsi,leqatha,banyalani,bacha Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Molaetsa wa thothokiso ena ke ho kgothaletsa batho hore ba nne ba hopole le hona ho boloka meetlo ya Basotho ka ho ntsha/nyallana ka dikgomo tse tsamayang ka maoto. Qetelo Dikgomo tsa ho thethesa bohadi di tlisa thabo ho malapa ka bobedi le hona ho theha setswalle sa popota ho malapa a nyallaneng. [10] POTSO YA 2 KE LLA LE WENA — MT Lekitlan Direto tša Sesotho sa Leboa (Grade 12 setwork) R 306.90. Ke lebebe la direto tšeo di tšwago direting tša merethetho le meretelo ya go fapana. Direti kamoka ke bokomang-ka-nna. Meragelo ya theto ba tšwa le yona kgole. Ke bo mankge, batho bao ba itšhupilego ka go lema mašemo a senago dipanka, mphoka goba sekoro. Ka fao, re bona gore. POTSO 1 Ee go ya ka nna go santse go le botlhokwa go ruta ditlhangwa tsa setso kwa dikolong le mo nakong ya 4 th Industrial Revolution. Mo nakong e e fetileng go ne go dirisiwa ditlhangwa tsa setso go ka ruta bana puo ,molao, maitseo , phapang ya bopelo ntle le bokgopo, setso le meetlo ya bobona, e bile ditlhangwa tse di ne di dirswa goka ntsha bana bodutu . 4 th industrial revolution ke nngwe.

maikutlo a hao moqoqong ona Setso le meetlo ya Basotho 1 5 Dipapadi di bohlokwa ho fedisitse meetlo ya Basotho KAPA Bokreste ha bo a fedisa meetlo ya Basotho 50 1 4 Dikoloi tsa baeti le tsa malapa di atile haholo mona Aforika Borwa Bafokeng Diphoka June 7th, 2019 - Bafokeng mokgwa bona ke batho ba bonolo ho fitisisa hase batho bantwa. Thuto e baakanyetsa ngwana botshelo jo bo matlhagatlhaga jwa bagolo mo tikolong ya loago e e gololesegileng le go gapeletsa tlotlo go motsadi wa ngwqana , boitshupo ba gagwe ba setso , puo le meetlo , le go ditso le meetlo ya ba bangwe Setso le meetlo ya Basotho. 1.5 Dipapadi di bohlokwa ho kgatholla mmele le ho phomotsa kelello. Re atisa ho ya mabaleng a dipapadi re thabe ho bona dihlopha tseo re di tshehetsang di hlola. Batshehetsi ba a bina, ba hlaba medidietsane le hona ho letsa diletswa ka ho fapana ha tsona. Ngola moqoqo ka April 16th, 2018 - Setso le meetlo ya Basotho 1 5 Dipapadi di bohlokwa ho kgatholla mmele le ho phomotsa kelello DITEMA TSA KGOKAHANO TSEO HO KA TADINGWANG HO ITSENG HO' 'KEREITI YA 12 LOETSE 2014 SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 3 APRIL 27TH, 2018 - DIFUPERWENG TSA PAMPIRI ENA DI S 1.3 Sekolo sa heno se ne se nkile leeto ho ya Basotho Cultural Village ho ya ithuta ka meetlo le setso sa Basotho. Ebe ho etsahetse dife leetong leo? Ngola moqoqo oo sehlooho sa wona e leng: La tla la eba monate leo leeto. [40] KAPA 1.4 Ha o hola o lebelletswe ho ba motho wa bohlokwa setjhabeng. Batswadi b

6. Qhaqholla o re qiti 7. Hlaboloha 8. Puo ya Sesotho dikolong 9. Mmuso o qobella tshebediso ya Sesotho dikolong 10. Lefatshe ke Leruo Mona ke mpa ke arolelana le Basotho ka dibaka tse ding moo ba ka ithollang masutsa a amanang le ditlwaelo, mekgwa le meetlo ya Basotho. 11. Tseba Ditho tsa Qoqa Sesotho 12. Dingolwa tsa Sesotho 13 × Botho, Thlompho le Tswelopele. × Ubuntu, Respect and Development. × Adherence to our culture and tradition. × Tatelo ya meetlo le setso sa borena. Objectives. × Stimulate economic activity within our jurisdiction. × Fight poverty and unemploymen

ya mesebetsi. Mabaka ana a boletsweng mmoho le kgolo e potlakileng ya setjhaba, a supa tabeng e le nngwe fela yah ore meriana ya setso e hona e tlang ho sebediswa le ho feta pele. Mekgwa ya botjhaba ya ho sireletsa dihlodilweng tsena e batla e fokollwa ke matla le yona kaha thekiso ya dihlahiswa tsena e le hodimo hoo ho seng ho se ya tsotellang. Monate wa Bosotho. 20 de noviembre de 2014 ·. #Lenyalo (Part 2) Ha ngwanana a se a dumetse mohlankana, e ba ba habo mohlankana ba tla tsebisa ka maikemisetso a bona. Ba ka boela ba bolela hore ba tla kgutla ka morero wa ho tla thetha mahadi, kapa ba hla ba kopa hore mahadi a thethuwe hang

Manyalo a setso le ho beha meja fatshe. Molao wa setso o bolela meetlo le ditshebetso tse latelwang ka tlwaelo hara batho ba MaAfrika ba Afrika Borwa mme tse thehang karolo ya botjhaba ya batho bao. Lenyalo la setso le bolela lenyalo le phethilweng ho latela molao wa setso Mamelang hosane ka Sontaha hoseng ka matjeke ka 5am May 30, 2021 ho Lesedi FM moo re buwang mmoho le sebohudi Matshogo Mahloko wa Lwesedi FM ka mekgwa le meetlo ya horehella mabitso le sedimo sa Basotho. Re hlanaka taba ena mmoho le Mme Maliau Mopeli le Ntate Dikotsi Mohatla. Sebohudi Matshogo Mahloko wa Lesedi FM Radio. Ke tla hle ke tebe ka. Question: Tshimo ya ka eo ke e lemang ka matsoho, ha dijo tsa yona di butswitse, ke di kotula ka mahlo. (My field which I plough with my hands; when its crops are ripe, I harvest them with my eyes.) Answer: Lengolo. Ke le ngotse ka matsoho, ha ke qetile ke le bala ka mahlo. (A letter. I wrote it with my hand and on finishing, I read it with my. karolo ya mokgwatshebetso wa molao wa setso, le— (a) sebetsang ho ya ka molao wa setso le meetlo; mme (b) letsamaiswakemorena,mofumahadi,moetapeleemoholowasetso,ramotse kapa setho sa lelapa la boreneng se kgethilweng ke Letona ho ya ka karolo ya 4, mme le kenyeletsa foramo ya baholo ba setjhaba ba kopanang ho raroll

A link to another page should be created where Culture 'ya Basotho' is defined. Mongolo. Bangoli ke kopa ha eba le tlo hlophanya Sesotho sa Afrika Boroa la Sesotho sa Lesotho, le mpe le hlomphe mokhoa oo le ngolang ka oona. Ha hona tlhaku tse latelang puoong ea Sesotho (sa Lesotho): d,v,w,x,y(ntle le ny) le z Maele a Sesotho le mekhoa ea lo a ruta. Zacharias Aunyane Matŝela, Ramoshebi I. Maboee Moletsane. NUL Publishing House, 1999 - Proverbs, Sotho - 222 pages. 1 Review. From inside the book . What people are saying - Write a review. User Review - Flag as inappropriate Molaetsa wa thothokiso ena ke ho kgothaletsa batho hore ba nne ba hopole le hona ho boloka meetlo ya Basotho ka ho ntsha/nyallana ka dikgomo tse tsamayang ka maoto. Qetelo Dikgomo tsa ho thethesa bohadi di tlisa thabo ho malapa ka bobedi le hona ho theha setswalle sa popota ho malapa a nyallaneng. [10] POTSO YA 2 KE LLA LE WENA — MT Lekitlan le hore na thuto ea kholo ea bacha le litaba tsa thari likolong le litšebeletso tse amohelehang tsa bophelo bo botle ba thari ho bacha li amana joang le meetlo le litloaelo tsa Basotho. Tseba lintlha tsa bohlokoa ka bacha: U le moetapele u lokela ho tseba hore bacha ba ntse ba eketseha ka bongata le hore boholo ba bona ha b Leha ho le joalo, ho na le setso sa linaha tse nang le matla a maholo moruong. Ka lebaka leo, phapang ea moetlo e ntse e fokotseha ka lebaka la ho ikopanya ha lichaba tsa lefatše. Ka nako e ts'oanang ebile ka lebaka la sena, lihlopha tse ling tsa sechaba tse kentsoeng kantle ho lefats'e le ikopantseng ho ikopanya ho arabela khahlanong le ho.

ntshetsopeleng ya puo ya Sesotho le dingolwa tsa yona Ngaka Maphalla e bile mohlodi dikgaung tsa dingolwa tsa M NET le De Jager Haum TLHAHLOBO YA LENGOLO LA THUTO LA NAHA MOKGAHLELONG O June 15th, 2019 - methokgo Ba bang ba re ke diketso tsa bohetene Qoqa o hlahise maikutlo a hao moqoqong ona Setso le meetlo ya Basotho 1 5 Dipapadi di bohlokwa h BAETAPELE BA SETSO Kgaolo 12 Kananelo (1) Mokgatlo, maemo le mosebetsi wa borena, di a ananelwa ho ya ka molao wa setso ho itshetlehilwe Molaotheong. (2) Bolaodi ba setso bo ananelang tsamaiso ya molao wa setso e ka nna ya sebetsa ho ya ka molao ofe kapa ofe le melao ya setso e ka sebediswang, mme e kenyeletsa diphetoho ho kapa ho phumulwa ha molao oo kapa melao ya setso Basotho have always believed that all beings are answerable to a higher power or body other than their own. This is well captured by the expression: 'Motse ho hauoa oa morapeli'. It follows then that nations must always abide by the laws and commands of their God in order to prosper. Failure to comply will lead to dire consequences

MAELE A SESOTHO PDF. Maele. Basali ke tau li mesana: Ke hore basali ke batho ba bohale ba litau empa haele ha ho tluoa ntoeng, ba keke ba loana joaloka litau. Hona ho bolela hore. Maele le maelana a #sesotho ka #sekgowa 1-Hale fete kgomo leje motho You doesn't pass a cow and eat a person 2-Ntja pedi hae hlolwe ke sebata E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. E humile ka dikao tsa ditlhatlhobo le mefuta mengwe ya ditekanyetso go ya ka Lenaane la Tekanyetso. Kaedi ya Morutabana: E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo.

Mekhoa Le Meetlo Ea Basotho - Posts Faceboo

THAPELO YA BASOTHO. Image Posted on July 3, 2013 by moxxploziff. Hlabang tse ts'ou le nehe Balimo etle le bone ha Molimo o thaba,o thabela tsentla likhalapa. MOLIMO o atla li maroba,atla li robakiloe keng li robakiloe ke hore shoela,atla li ts'oeu ke hobopa bana ba masea ba batle limomothoana Merero Ya Setso Le Dipapadi DCAS HWC Basotho Le SeHlubi' ' Help make Thusa bana ba hao reading happen hore e be babadi April 18th, 2018 - kapa le iketsetse dipapadi tsa lona Hopola ho kenella le bana ba hao jwalo feela ka ha Nkgono a ile a etsa O ka fumana tlhahisoleseding e '' bafokeng diphok

jwaloka setjhaba sa Basotho hammoho le ma-Afrika ka kakaretso kaha morena Moshweshwe e ne e le mohale ho bohle. Ke boetse ke dumela hore keteko ena ke ya bohlokwahadi kaha ke motheo wa ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa Basotho le ma-Afrika e leng ho sireletsa setso, botjhaba le puo ya rona jwaloka setjhaba sa Rantsho Sehlooho e be: MOKETE WA PEHO YA MORENA. 1.4 [50] [50] Thelebeshene e na le tlhahisoleseding ya maemo a hodimo, empa e na le ho bontsha dintho tse kgahlanong le setso kapa botjhaba ba rona. Seyalemoya sona se re mamedisa tse loketseng le ha re sa di bone. Bontsha ntlhakemo ya hao ka ho dumellana le tlhahisoleseding ya thelebeshene kapa ya.

SETSO LE NGWAO - Tlhalefan

MEKGWA LE MAELE A BASOTHO Van Schai

Basotho ba kgabane ha re tswelleng pele ho ithuta ka botjhaba le meetlo ya rona. Ha re tloheleng ho kgahlwa ke lefiswana la metsaneng. Le rona Sesotho sa rona se bohlokwa haholo hara ditjhaba tse. a halalelang ba ya le wona lapeng. Holi Naha Jeremane Ke eng? Mokete wa setso sa batho ba Bavaria wa matsatsi a 16 wa dijo tsa setso, dino le meaparo. Ho etsahala eng? Baahi ba dimilione tse tsheletseng le bahahlaudi ho tswa lefatsheng lohle ba kopana Munich ho ya nwa jwala, ho ja dijo tsa Sejeremane ho shebella ba matjhang ka diaparo tsa setso

Methokgo ya setso lebzaaa's Blo

 1. LE POLOKO YA DITSHA TSA LEBOLLO HO LA. Diboko tsa Basotho BUKA doczz net. Difuperweng tsa pampiri ena di se ya hananang le hore bokresete bo fedisitse meetlo ya Basotho di Mohlahlobuwa a ka hlahisa mefuta ya dipapadi tse seng''PUKUTLHAHLILEKALA LA April 27th, 2018 - Ke Tse Ding Tsa Dipapadi Tse Ngata Tsa Setso Tseo Re Ka Di Bontshang.
 2. September (Lwetse) this is when ho etswa Dimpho tsa Badimo, Offering to the Gods, This is where we do libation seriously, where Nkhono wa lelapa or an Elderly Male person that knows Diboko, Setso le Meetlo ya Leloko, has to ask good tiding earnestly for their family, we feast and be merry,we rest knowingly that the Gods were appeased, and our.
 3. Kopa Dilalelo, 22 Sep Tumelo ya Batswana mo Badimong le Rre Mokgatlha Mothoagae - Re buisana le Mokwadi wa dibuka tsa Setswana Rre Mokgatlha Mothoagae, re totile Tumelo ya Batswana mo Badimong go tswa ga lowe. Re tlile go leba gore tumelo ya Batswana mo Badimong e simolola kae le gore e botlhokwa jang mo botshelong jwa bone jaaka re totile botlhokwa jwa go sireletsa meetlo le setso sa rona ka.
 4. Phuputso e tla be e opile kgomo lenaka ha e nyalanya ntlha ya letshwao la bomodimo dingolweng tsa Sesotho le Bodumedi ba Setso. Ka baka la ho fihla ha baruti ba Mafora (baromuwa) mona Aforika, ba ile ba bolela hore tsohle tse amanang le motho e motsho ke bohetene, ka mantswe a mang di kgahlanong le Modimo

Ditshehlo Tse Tharo - Zulumathabo on the Internet 2

Setso sa Setswana - Wikipedi

 1. Ka hoo tsebo ya maele, dikapolelo le mekgabo puo e meng e bohlokwa. Ntho e ka hodimo ka ho fetisisa tsohle, ke hore seboko ke tshiya le motheo wa lelapa! Ha ho lelapa le ka thehwang ntle le tsebo ya diboko hobane bophelo bohle bo itshetlehile hodima dikamano ka diboko. Ka ho rialo he Basotho, tsebo ya diboko tsa habo rona e hlokolotshi
 2. Ye ke pokello ya dipale tse kgutshwane tse o hlabang malotsana ka setso, meetlo le ditlwaelo tsa Basotho. O tla fumana tlhaloloso le lebaka la ho raha moritshwana, ho thetheswa ha bohadi le ditlwaelo tse ding tsa setjhaba sa Thesele
 3. Kgetho ke ya hao o le motswadi; ngwana a bitswe ka lebitso la Sesotho, a phele moo batho ba buang Sesotho, motseng o nang le Basotho ba hlophisang mekete ya Botjhaba, profenseng ya Foreisetata moo ho nang le Basotho Cultural Village, motswadi a hodise ngwana dilemo tse 18 sekolokoto, e be motswadi o sitwa ho rera leeto le isang ngwana a ilo.
 4. sepedi translation services. maele le maelana a basotho nalane. national senior certificate kereite ya 12. morero oa metsi a lihlaba tsa lesotho lesotho highlands. setso sa setswana wikipedia. kereiti ya 11 pudungwana 2017 sesotho puo ya lapeng. download sesotho songs free mp3 download. kereiti ya 1
 5. Fa kago tsa setso tsa Lesotho ele mantlo a rantafole. Kapari ya Basotho ke kobo, e aparwa thata ka dipaka tsotlhe mo ngwageng. Morija Arts & Cultural Festival ke moletlo wa ngwaga le ngwaga wa botaki le bodiragatsi, o tshwarelwa kwa toropong ya Morija ko banna ba baneng ba sokolola batho ka thuto ya Kereke baneng ba goregela teng ka ngwaga wa 1883
 6. Selelekela Basotho, joaloka mefuta e meng ea lichaba le bona bana le tseo ba ikhethang ka tsona lichabeng tse ling. Re ka bua ka meetlo, lijo, meaparo le tse ling tse ngata. Joale nakong ena ketlo bua ka lijo, lijong mona ketlo bua ka mefuta ea meroho ea Sesotho, e leng meroho e itlhahisitseng. 3
 7. meetlo mmoho le ya bonna le bosadi mme o na le bolokolohi ba ho nyala kapa ho hloko setso le ho bontsha kananelo ya botle ba ditso tse fapaneng batho ba ntse ba ikamahanya le setso kapa bodumedi jwalo ka lebollo lenyalo la setso le tshebediso ya methokgo, sehlooho se o le haufi le ho bala e ka ba e scoop.

Manuscript author: Thapelo ea Basoth

meetlo. (3) Dikgotlatshekelo di tshwanetse go dirisa molao wa setso fa molao oo, o amega, go tsamaelana le Molaotheo le molao mongwe le mongwe o o amang molao wa setso. Seabe sa magosi 212. (1) Molao wa bosetšhaba o tshwanetse go tlamela ka seabe sa boeteledipele jwa setso jaaka setheo sa lekala la puso ya selegae mo mererong e e amang baagi. Ka tsela e tshwanang, re kare, ena ya di-Missionary, le yona e fihlile ya phatlalatsa tumelo ka setso, meetlo, mekgwa le puo tse fapaneng le setso, meetlo, mekgwa le puo ya batho ba batsho. Re lokela ho bea taba ena hantle. Mothating wa hona jwale, taba ya bohlokwa ke phapano mefuteng ena ya dikereke tseo re ngolang ka tsona, pale ya tsona e. Ntle le ho ba mongodi wa dibuka, Maphalla o ngotse le ditshwantshiso tsa diyalemoya tse jwaloka Ramaruo e hasitsweng tlasa bohlahisi bo matla ba Teboho Koekoe e ileng ya haswa ho Sesotho Stereo selemong sa 1975 hammoho le Kgomo boela hae e ileng ya haswa pheletsong ya dilemo tsa bo mashome a supileng e tlasa bohlahisi ba sebapadi sa kalaneng se. 1.1 Heritage Western Cape (HWC) le Lefapha la Merero ya Setso le Dipapadi (DCAS) HWC hammoho le DCAS di ngotse leano leo ka lona ditsha tsa lebollo di tla laolwa. Ho latela Leano la Ditsha tsa Lebollo la DCAS, setheo sa lebollo le tshireletso ya sona ke tokelo ya botjhaba, semoya le bodumedi ba setjhaba

Meriana ea banna le bahlankana ba Basotho - YouTub

Mme ba ne ba tla le meetlo ya bone e e neng ya dira gore go nne le madumedi a a kopantseng meetlo ya Afrika le ya Brazil a a jaaka bodumedi jwa macumba le jwa candomblé. Tlhotlheletso ya Seafrika e bonala sentle le mo mminong, mo tanseng le mo dijong tsa kwa Brazil. Dijo tsa setso tse di bidiwang feijoada, tse di dirwang jaaka tsa kwa Portugal. Basotho Clans. According to history, Basotho originate from two major clans: Bafokeng and Barolong; to be precise, Bahurutše who are descendants of the Barolong. Below is a high-level hierarchy capturing some of the Basotho clans (elaborated from this piece of history). The main goal of the pages under Sub Wikis section is to provide (over. - lehlakore le kgethilweng la meetlo le matlafatswe ke dintlha tse matla. - Mo tshwai a ele hloko hore dintlha tse hlahiswang ke mohlahlobuwa ya hananang le hore bokresete bo fedisitse meetlo ya Basotho di nepahetse. [50 Puso ya Mexico e tlotla meetlo ya Ba-Huichol e bile e ba naya le tetla ya go ipeela melao mo dilong dingwe. Kgotla ya Ba-Huichol e ile ya laela gore Basupi ba ntshiwe mo matlong a bone mme seo se ile sa dira gore batho ba senye matlo ao le go itseela dikgoro, difensetere le marulelo. Dilo tse di neng di setse di ile tsa latlhelwa mo khuting Ethimoloji. Go peleta mosadi ka Seisimane go tsweletse thata go ya ka meleniamo e e fetileng go tswa go wīfmann go ya go wīmmann go wumman, mme bofelelong, mopeleto wa segompieno wa mosadi [woman.]. Mo Seisemaneng sa kgale, wīfmann e ne e kaya motho yo monamagadi female human, e le fa wēr e kaya motho yo motona male human.Mann kgotsa monn e ne e na le bokao bong jo bo magareng [gender.

Basotho Initiation Rituals - South Afric

4. EXPRESS, WEDNESDAY 12 NOVEMBER 2014. NEWS. Manyalo le meetlo ya batho ba bantsho NNA ke goletse mo Mangaung. Batho ba Mangaung ba tshela sekgowa fa go bapisiwa le ba metse e e potlana ya kwa. Basotho ba tsebahala ka dikobo le dikatiba tsa bona tsa setdo,tseo batho bohle ba thabelang ho diapara le ho dirwala.Empa mosebetsi wa difaha oo o entsweng le ke ho rwalwa ke basotho hadi tsebahale haholo, tsena ke mefuta ya difaha tseo basotho ba dirwalang ka mekete e itseng le ha hona le phethong maphelong a bona.Matebele,Mazulu le Maxhoza le. Sa Mathomo, ke rata go leboga poledishano yeo ke e wetsego ka morwa'ake ge a ntaetsa yon a mo internet. Ke lebogisha Lena Bakone ba ntshi dokgolo ge le tile ka kgopolo e botse e ya go thushana go tseba setso le direto tsa gabo rena. Tab a e ke taba tab a gomme e na le maamusho a magolo

A. Merero ya ga Jaanong 1. Kgato e e Tlhatlhobilweng Sešwa ya Bone ya Dikgato tsa go Sekega Nakwana Ditiro tsa ka fa Nageng 1.1. Kabinete e tlhomamisitse Kgato e e Tlhatlhobilweng Sešwa ya Bone jaaka go itsisitswe ke Motlotlegi Moporesidente Cyril Ramaphosa ka Latshipi, 27 Seetebosigo 2021 e le kgato e e botlhokwa mo ntweng kgatlhanong le lekhubu la boraro la leroborobo la COVID-19 mo. 'Kopano ena ya merabe ke yona e re lahlisang meetlo ya rona '. [50] KAPA. 1.8 Naheng ya Japan ho sa tswa ba le koduwa ya batho ba bangata ba bolailweng ke metsi a lewatle mme teng ho ile hwa ba teng ho reketla hwa seteishene se fehlang motlakase sa nuclear, mme sena se ile sa beha baahi tsietsing ka ho ba tshwaetsa ka radiation Go ya ka tumelo eno, baloi ba ka go tlisetsa masego kgotsa masetlapelo mme masetlapelo a baloi ba go tlisetsang one, a ka kgona go fokodiwa fa o dira moletlo mongwe wa setso. Fa motho a lwala, ba dumela gore go na le meetlo le melemo e e tswang kwa ngakeng ya setso e e ka mo thusang kgotsa go mo sireletsa mo baloing Holy Nigga 1 MAPULANA KE YA NANE. Setso Tlhalefang. DIRETO TSA SESOTHO SA LEBOA GR 12 POETRY BOOK Van Schaik. Direto tsa Sesotho sa Leboa puku co za. Direto Mokone a ntšhi di Kgolo. Papetso ya Direto tsa Lehu le Polokong Ratlabala le. Moitheti David wa Maahlamela YouTube. 1 KGAOLO YA PELE 1 3 / 3 tn Ya bobedi ke gore fa MaAfrikan a bua ka ga botlhokwa jwa go boelwa ke hisetori ya bona , karabo e nna gore maemo a , a nna kgatlhanong le setso jaaka se se emeng felo go le gongwe . en African culture has not been static , or preserved in a bottle like a chemical waiting to be analysed

Details - Lesedif

Phitlho e ne ya tshwarwa ka di 25 Diphalane mme mo letsatsing le le latelang ke ne ka simolola go roula go ya ka fa lelapa la monna wa me le neng le ntaela ka gone. Evelyn a re melao e e tlhokang go latelwa sentle ya setso sa gagwe sa go gopola baratiwa ba bone ba ba tlhokafatseng e gagametse tota le bang ba bangata. Senyesemane Engelane — hase feela tsela e molemo ea ho ntlafatsa bokgoni ba puo, empa le le monyetla oa ho ithuta ka le moo meetlo ea British setso le histori ea ka har'a naha. 3603. Baithut * Ditlhangwa tsotlhe di ikaegile ka meetlo, dingwao le setso sa Batswana ka tiriso ya manatetshapuo jaaka diane, maele, dithamalakwane le yona kitsokakaretso. Enter your mobile number or email address below and we'll send you a link to download the free Kindle App. Then you can start reading Kindle books on your smartphone, tablet, or computer. Ka Puo Ya Lebollong KING MONADA VS MSTR CHUZA N Dr - KE NYAKA GO BONA NGWANA FELA Ka hoo, lebollo ke moo ngwana a hlobohanang le diketso tsa bongwana teng mme a rutwa mekgwa le maitshwaro a setho seholo. Lebollo ke sehlohlolo sa thuto le thupello ya mekgwa le meetlo ya Basotho. Lebollo ke ketsahalo ya ho bolotsa bana, athe Page 13/2

12 Ditlhangwa tsa setso ke eng Ditlhangwa kgotsa dikwalo